TUKES: Akkuporakoneiden käytössä jään kairaamiseen tapahtunut useita onnettomuuksia -Yritysten varmistuttava tuotteiden soveltuvuudesta kairaamiseen

Viime talvina akkuporakairoilla on tapahtunut jään kairauksessa useita onnettomuuksia, jotka pahimmillaan ovat johtaneet peukalon menetykseen. Tyypillisessä tapauksessa porakoneella kairanneen henkilön hanska on tarttunut kiinni joko kairaan tai sovittimeen, jolla kaira kiinnitetään poraan, jolloin pyörivä kaira tai sovitin on repäissyt peukalon irti. Toinen tyypillinen vahinko tapahtuu, kun kaira tökkää jäähän pysähtyen äkisti. Kairaamiseen ei pidä käyttää akkuporakonetta, joka ei ole siihen tarkoitukseen soveltuva. Kairan kiinnittämiseen käytettävän sovittimen pitää olla ominaisuuksiltaan turvallinen. Kairapaketteja ja niiden osia myyvien liikkeiden on huolehdittava siitä, että tuotteen mukana on käyttöohjeet, joissa kerrotaan käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käytöstä.

Akkuporakoneeseen kiinnitettävät kairat ovat yleistyneet viime vuosina pilkkijöiden käytössä. Porakoneella reikien teko jäähän on nopeaa ja vaivatonta. Akkukoneilla käytettäviin kairoihin liittyy kuitenkin myös turvallisuusriskejä. Märkä kinnas ja liikkuvat osat ovat riskaabeli yhdistelmä pakkasella. Tällöin varomaton kairaaja on vaarassa menettää peukalonsa.

Kaikkia akkuporia ei ole tarkoitettu jään kairaamiseen

Jään kairaaminen ei tyypillisesti ole akkuporakoneen valmistajan koneelle tarkoittama käyttötarkoitus. Koneen valmistajan pitää yksilöidä käyttöohjeissa, millaisia työkaluja koneeseen saa kiinnittää. Jos akkuporakoneen ohjeissa ei sallita kairan kiinnittämistä, ei kairaa saisi poraan kiinnittää. Kauppiaiden ei pidä myöskään markkinoida kairaamistarkoitukseen sellaisia poria, joita valmistaja ei tähän tarkoitukseen ole suunnitellut.

Joissakin akkukonemalleissa jään kairaaminen on eräs valmistajan tarkoittamista käyttötarkoituksista. Näissä porissa on mukana ylimääräinen sivukahva, joka on kairaamisen turvallisuuden kannalta välttämätön. Kairaamista varten ei siis pidä markkinoida porakonetta, jonka turvallisuudesta kairaamistarkoituksessa ei ole varmistuttu.

Porakoneen, kairan, sovittimen ja kairapaketin pitää olla turvallinen ja vaatimustenmukainen

Akkuporakoneita kairaukseen voidaan myydä joko kaikki tarvittavat osat sisältävinä valmiina paketteina (kairapaketti) tai erillisinä tuotteina. Valmiissa kairapaketissa on yleensä mukana kaikki tarvittava, eli kairaamiseen soveltuva akkuporakone, kaira, joka voidaan kiinnittää porakoneeseen sekä tarvittaessa sovitin, jolla kaira kiinnitetään porakoneeseen.

Akkuporakone lisäosineen katsotaan kokonaisuutena lainsäädännössä koneeksi, jolloin sen pitää täyttää EU:n konedirektiivin ja Suomessa koneasetuksen vaatimukset. Konedirektiivissä ja -asetuksessa on vaatimuksia mm. koneen rakenteellisesta turvallisuudesta.

Erillisinä tuotteina myytävään kairaan tai sovittimeen sovelletaan kuitenkin kuluttajaturvallisuuslakia.  Laissa ei ole tarkkoja teknisiä vaatimuksia tuotteille, vaan sen mukaan kulutustavarasta ei saa aiheutua vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

Esimerkiksi sovittimien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niissä ei saa olla ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa kairan käyttäjälle vaaraa, kun tuotteita käytetään käyttöohjeiden mukaisesti tai ennakoitavissa olevalla tavalla väärin. Väärinkäyttöä on esimerkiksi sovittimen liittäminen kairaan, johon sitä ei kuulu liittää.

Sovittimen tärkeitä turvallisuusominaisuuksia

Sovittimien turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti valmistaja. Myös maahantuojilla ja jakelijoilla on vastuu myymiensä tuotteiden turvallisuudesta.

Tiettyjen sovittimen ominaisuuksien tiedetään vaikuttavan onnettomuusriskiin ja on hyvä huomioida tuotteita myytäessä.

  • Sovittimessa ei saa olla sellaisia ulkonevia ruuveja tms. ulokkeita, joihin hanska tai muu vaate voi helposti tarttua.
  • Sovittimessa on hyvä olla vapaasti pyörivä suojalevy, joka osaltaan estää vaatteita joutumasta pyörivän sovittimen tai kairan läheisyyteen sekä estää kairaa putoamasta avantoon.
  • Sovittimen mitoitettu murtolujuus suojaa kairaajaa sovittimen toimiessa ikään kuin sulakkeen tavoin yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi kun kaira tökkää jäähän pysähtyen.

Akkuporakoneiden, akkukairojen ja sovittimien mukana on oltava käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi

Porakoneiden, akkukairojen, sovittimien ja kairapakettien mukana pitää olla käyttöohjeet, joiden avulla tuotetta pystyy käyttämään turvallisesti. Ohjeiden pitää Suomessa olla suomeksi ja ruotsiksi.

Velvollisuus kunnollisten käyttöohjeiden toimittamisesta korostuu ns. universaalien tuotteiden kohdalla. Esimerkki tällaisesta universaalista tuotteesta on sovitin, jota markkinoidaan niin, että sen avulla voidaan muuntaa mikä vain kaira tai akkuporakone kairaamiskäyttöön. Tällöin ohjeissa pitää mm. yksilöidä minkälaisiin tuotteisiin sovittimen saa liittää ja miten sitä pitää käyttää, jotta käyttäminen on turvallista. Myös kielletyt käyttötavat pitää kertoa ohjeissa.

Tukes kehottaa akkuporakairoja ja niiden osia myyviä yrityksiä varmistumaan tuotteidensa turvallisuudesta sekä siitä, että niiden mukana toimitetaan kunnolliset käyttöohjeet. Tukes aikoo kartoittaa markkinoiden tilannetta ennen seuraavan pilkkikauden alkua sekä tarvittaessa puuttua tuotteisiin valvontatoimin.

Terminologiaa:

  • akkuporakone kairaukseen = kairaukseen soveltuva akkuporakone
  • akkukaira tai konekaira tai akkuporakonekaira tai akkukäyttöinen kaira = kaira, joka on suunniteltu akkuporakoneella kairaukseen, tai kaira, jossa on varta vasten kairaamiseen suunniteltu akkuväännin
  • kairapaketti = kaira + akkuporakone (+ sovitin)
  • sovitin = osa, jonka avulla akkuporakoneen voi kiinnittää kairan varteen
  • apukahva = porakoneen sivukahva, jotta koneesta saa kahdella kädellä kiinni