Tukes testautti aggregaatteja: puutteita merkinnöissä ja käyttöohjeissa, yksi pois markkinoilta

Markkinoilta poistettavaksi määrätty aggregaatti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti tänä vuonna kuusi kuluttajakäyttöistä aggregaattia. Kaikkien testattujen aggregaattien käyttöohjeissa ja merkinnöissä havaittiin puutteita. Yksi aggregaatti määrättiin poistettavaksi markkinoilta sähköiskun vaaran vuoksi.  

Kuluttajien kiinnostus aggregaatteja kohtaan on lisääntynyt sähkökriisin myötä, ja niitä on ostettu aiempaa enemmän. Aggregaatteihin on tullut myös uusia ominaisuuksia, kuten USB-liittimiä, joiden turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tukes halusi selvittää, miten markkinoilla olevat aggregaatit täyttävät niitä koskevat eurooppalaisen standardin vaatimukset.

– Testaukseen hankittiin kuusi bensiinikäyttöistä salkkumallista aggregaattia, jotka olivat teholuokaltaan noin 1–2 kW. Niissä oli tavallisten 230 V vaihtovirtarasioiden lisäksi 5 VDC USB ja 12 VDC tasavirtalähtöjä, kertoo Tukesin ylitarkastaja Jussi Vesti.

Testaukset teetettiin SGS Fimko Oy:ssä sekä FINN-Tarkastus Oy:ssä koneita koskevien standardien mukaisesti. Aggregaateista tutkittiin mm. niiden rakennetta, lämpenemistä ja kuumia pintoja käytön aikana, palosuojausta sekä pystyssä pysymistä. Sähköturvallisuuden osalta tutkittiin mm. eristysten riittävyyttä, maadoitusta, johdotuksia sekä kotelointiluokkaa. Tämän lisäksi aggregaattien merkinnät ja ohjeet tarkastettiin.

Yhdessä aggregaatissa sähköiskun vaara

– Yksi aggregaateista määrättiin poistettavaksi markkinoilta turvallisuuspuutteiden vuoksi. Sadevesikokeessa vettä pääsi aggregaatin kotelon sisään jännitteisille osille, ja tämä voi aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun vaaran, Vesti sanoo.

Kaikissa tutkituissa aggregaateissa havaittiin merkintä- ja käyttöohjepuutteita. Koneiden merkinnöistä puuttui lähinnä arvokilpeen liittyviä tietoja, kuten koneen suojausluokka, sarjanumero, valmistajan tiedot ja valmistusvuosi. Käyttöohjeista puuttui tietoja aggregaatin turvallisesta käytöstä, ja joissakin käyttöohjeissa ei ollut vaadittua EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta.

Yhdessä aggregaatissa havaittiin lisäksi lievää lämpötilan ylitystä pakoputken viereisessä suojuksessa. Yksi aggregaatti liikkui paikaltaan yli sallitun rajan, kun se oli käynnissä kallistuskokeen aikana. Maahantuojat ja valmistajat ovat saaneet tiedot näistä puutteista.

Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat tuotteidensa vaatimustenmukaisuudesta

Tukes valvoo markkinoilla olevia tuotteita riskiperusteisesti ja pistokokein, eikä tarkista tuotteita ennakkoon. Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat tuotteidensa vaatimustenmukaisuudesta. Yritykset voivatkin ottaa huomioon Tukesin testautuksissa havaittuja puutteita hankkiessaan uusia tuotteita. Koneet on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (400/2008) mukaisesti. Asetuksessa on yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi on koneita koskevia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, joissa on kuvattu miten koneiden valmistajat voivat täyttää konelainsäädännön vaatimukset.